اخبار و مقالات در مؤسسه ثمین حساب سینا

Kar-Taavon
۲۱, اسفند , ۱۳۹۴ توسط مدیر

عیدی و پاداش کارگرانی که در طول سال با کارفرما قطع رابطه میکنند به چه ترتیب محاسبه میشود؟

کارکنانی که در طول سال از خدمت مستعفا، اخراج، بازنشسته و یا به نحوی از انحا رابطه آنان با کارگاه قطع میشود، به نسبت مدت کارکرد محق دریافت عیدی و پاداش سالانه خواهند بود.

kar-taavon
۱۹, اسفند , ۱۳۹۴ توسط مدیر

در نشست شورای عالی کار با توافق بر سر افزایش ۱۴درصدی حقوق انجام شد.

با این حساب حداقل حقوق کارگران که در سال ۹۴ ، مبلغ ۷۱۲۴۲۵تومان بود با افزایش ۱۴درصدی ، به ۸۱۲۱۶۵ تومان در سال ۹۵ افزایش می‌یابد.
حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۵روزانه ۲۷۰۷۲۲ ریال تعیین شد.

Bime
۱۱, اسفند , ۱۳۹۴ توسط مدیر

کارفرما فقط در موارد ذیل می‌تواند از مزد کارگر برداشت نماید.
‌ماده ۴۵ :
کارفرما فقط در موارد ذیل می‌تواند از مزد کارگر برداشت نماید:
‌الف – موردی که قانون صراحتاً اجازه داده باشد

Kar-Taavon
۱۰, آبان , ۱۳۹۴ توسط مدیر

فصل۳- شرایط کار

۳-۱- حق‌السعي

ماده ۳۴
كليه دريافتهاي قانوني كه كارگر به اعتبار قرارداد كار اعم از مزد يا حقوق، كمك عائله مندي، هزينه هاي مسكن، خوابار، اياب وذهاب، مزاياي غيرنقدي، پاداش افزايش توليد، سود سالانه و نظاير آنها دريافت مي‌نمايد را حق السعي مي‌نامند.

Kar-Taavon
۱۰, آبان , ۱۳۹۴ توسط مدیر

فصل۲- قراردادکار

۲-۱- تعريف‌ قرارداد كار و شرايط‌ اساسي‌ انعقاد آن‌

ماده ۷
قرارداد كار عبارتست از قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق السعي كاري را براي مدت موقت يا مدت، غيرموقت براي كارفرما انجام مي‌دهد.

Kar-Taavon
۱۰, آبان , ۱۳۹۴ توسط مدیر

فصل ۱- تعاریف کلی و اصولی

ماده ۱
كليه كارفرمايان، كارگران، كارگاهها، موسسات توليدي، صنعتي، خدماتي و كشاورزي مكلف به تبعيت از اين قانون مي‌باشند.